Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV

 

Potrebné doklady: 

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu.
V prípade, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok za každý osvedčený podpis: 1,50 €

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN

 

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.
   

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Fotokópia listiny sa musí zhodovať s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti obecného úradu.

Poplatok za osvedčovanie listín (za každú stranu):   1,50 €

 


 

Evidencia obyvateľstva

 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ A PRECHODNÝ POBYT


Doklady k trvalému a prechodnému pobytu:

 • Občiansky preukaz
 • Deti do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

 
Potvrdenie o trvalom pobyte:

 •  Občiansky preukaz
 •  Správny poplatok – 5,00 €
 •  Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

 
Zrušenie trvalého pobytu:

 •  Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 •  Občiansky preukaz
 •  Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 •  Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností :
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb , ktoré sa nachádzajú na území obce Repište.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v termínoch určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

 

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec vyrubí v rozhodnutí za príslušné zdaňovacie obdobie.  Daň za zdaňovacie obdobie je splatná  do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je  6,- € za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Repišti - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daň za ubytovanie:
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je  0,30 € na osobu a prenocovanie
Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,024 €/kg. Paušálna sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu a deň je 0,0410958 € / 15 EUR na osobu a kalendárny rok /.
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Repište nájdete vo VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Repište, ktoré nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

 


 

Priznanie k miestnej dane FO a PO

P_k_miestnym.pdf(4.5 MB)Priznanie k miestnym daniam FO
P_k_miestnym(1).pdf(4.6 MB)Priznanie k miestnym daniam PO

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka