Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností :
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb , ktoré sa nachádzajú na území obce Repište.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v termínoch určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

 

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec vyrubí v rozhodnutí za príslušné zdaňovacie obdobie.  Daň za zdaňovacie obdobie je splatná  do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je  6,- € za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Repišti - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daň za ubytovanie:
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je  0,30 € na osobu a prenocovanie
Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,024 €/kg. Paušálna sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu a deň je 0,0410958 € / 15 EUR na osobu a kalendárny rok /.
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Repište nájdete vo VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Repište, ktoré nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

 


 

Priznanie k miestnej dane FO a PO

P_k_miestnym.pdf(4.5 MB)Priznanie k miestnym daniam FO
P_k_miestnym(1).pdf(4.6 MB)Priznanie k miestnym daniam PO

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka